برابر مصوبه شورای محترم اسلامی شهر بمناسبت گرامیداشت هفته دولت وهفته دفاع مقدس سازمان ساماندهی مشاغل شهری نیز همانند سایر مناطق وسازمانهای تابعه شهرداری اردبیل به مطالبات خود اعم از عوارض،بهاءخدمات وکسب وپیشه تخفیف اعمال مینماید لذا بنردستورالعمل تخفیفات در ورودی میدان مرکزی میوه وتره بار ومیدان خشکبار نصب گردید/