جلسه هم اندیشی معاونت محترم خدمات شهری به همراه ریاست سازمان ساماندهی مشاغل شهری ومدیران مناطق2-4-5 شهرداری اردبیل درخصوص زمینهای اختصاص یافته در جهت ساماندهی وانت بارهای سطح شهر در روز یکشنبه مورخه 1400/02/05در محل سازمان برگزار گردید/