تعویض رویه تابلوی ورودی میدان بزرگ میوه وتره بار برابر بند8شانزدهمین جلسه کمیسیون زیبا سازی مورخه99/4/1با دستور وپیگیری ریاست سازمان جناب آقای فولادی عملیاتی گردید/